Zpracování osobních údajů

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění předpisů pozdějších

Správce:                              3E PROJEKT, a.s.
se sídlem:                           Ostrava – Hrabůvka, Mjr. Nováka 1490/14, PSČ 700 30
Identifikační číslo:           25389092
Kontaktní email:              info@3eprojekt.cz

Subjekt osobních údajů vědomě a dobrovolně vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a citlivých osobních údajů, které společnosti 3E PROJEKT, a.s. poskytl vyplněním a odesláním webového formuláře na adrese www.3ekariera.cz. A to po dobu 2 let. Společnost 3E PROJEKT, a.s. je oprávněna na základě tohoto souhlasu osobní údaje a citlivé osobní údaje zpracovávat k vymezenému účelu, a to k další nabídce zaměstnání a pro účely personální činnosti 3E PROJEKT, a.s. a plnění práv a povinností z pracovněprávních vztahů a obdobných vztahů. Osobní údaje a citlivé osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům administrativy 3E PROJEKT, a.s.

Subjekt osobních údajů souhlasí s vedením následujících osobních údajů a citlivých osobních údajů:

  • Jména a příjmení
  • Data a místa narození
  • Rodné číslo
  • Státní příslušnosti
  • Kontaktních údajů (např.: adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • Rodinného stavu
  • Fotografie subjektu osobních údajů
  • Dalších údajů vyplývajících z poskytnutého životopisu či dotazníku
  • Dalších údajů dobrovolně poskytnutých subjektem osobních údajů

Subjekt osobních údajů bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat na základě písemné žádosti.

Společnost 3E PROJEKT, a.s. subjekt osobních údajů poučuje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění předpisů pozdějších, že má právo přístupu ke všem údajům o své osobě a rovněž má právo na opravu osobních údajů a citlivých osobních údajů. Informaci o zpracovávaných osobních údajích a citlivých osobních údajích 3E PROJEKT, a.s. poskytne subjektu osobních údajů kdykoliv na základě písemné žádosti.

Subjekt osobních údajů, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů nebo citlivých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu osobních údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nebo citlivé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (a) požádat správce o vysvětlení, (b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li tato žádost subjektu osobních údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce této žádosti, má subjekt osobních údajů právo obrátit se přímo na Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“). Nevylučuje se, aby se subjekt osobních údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

Pokud by vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů jiná než majetková újma, může subjekt osobních údajů postupovat při uplatňování svého nároku podle Občanského zákoníku.

Subjekt osobních údajů výslovně prohlašuje, že byl správcem poučen o tom, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné. Subjekt osobních údajů výslovně prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje svobodně a vážně, že mu rozumí a že zejména byl seznámen s poučením, které je součásti tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Proč s námi

Největší motivací, která zaštiťuje filozofii společnosti 3E PROJEKT, je pocit uspokojení z dobře odvedené práce. A dobrou práci neodvedeme bez dobrých lidí. V našich zaměstnancích umíme rozpoznat talent, potenciál a možnosti. A dáváme prostor je rozvíjet. Respektujeme osobnost a limity, oceníme úspěch i snahu, poctivou práci i dobré nápady. Díky rozsahu aktivit společnosti 3E PROJEKT hledáme do svého týmu řadu profesí a v každé z nich máte možnost vyniknout. Můžete zůstat na místě, které se vám líbí, stejně tak můžete růst.

Zastřešujeme tři hlavní oblasti podnikání – gastronomii, nemovitosti a technologie. Ale k profesionalitě zastáváme jednotný postoj. Spokojený zaměstnanec odvádí dobrou práci. A jedině tak můžou být spokojení všichni. Nechte se inspirovat příběhy některých našich zaměstnanců, možná najdete ten správný impuls i pro svůj vlastní nový začátek.

Šárka Macurová

výkonná ředitelka

 

Během mé pracovní historie ve společnosti 3E PROJEKT, která se teď už počítá na desítky let, jsem si prošla zajímavou cestou. Mohlo by se zdát, že od řadové účetní k vrcholnému managementu je daleko, ale všechno šlo tak přirozeně, jak jen mohlo. Díky vynikajícím profesionálním vztahům jsem postupem času získávala důvěru a dostávala stále více a více úkolů, které se sice nedají popsat jako konkrétní pracovní pozice, ale celé poslání bylo jasné – chtěla jsem (a stále chci) pro firmu dělat to, co je v jejím zájmu, co je potřeba a s čím jen mohu pomoct. Po restrukturalizaci firmy jsem se ujala místa výkonné ředitelky, ale to samé bych dělala, i kdybych měla na vizitce jen své jméno, ne funkci. Vážím si důvěry majitelů, a jsem přesvědčená o tom, že jsme skvělá firma plná skvělých lidí.

Michaela Poláčková

samostatná účetní

Do 3E PROJEKT jsem nastoupila v září 2022 na pozici samostatné účetní. V předchozím zaměstnání jsem cítila, že potřebuji změnu, kterou bych se mohla posunout vpřed. Jdu s dobou, papírové dokumenty vnímám jako přežitek, a tak jsem ráda, že jsem se mohla více přiblížit digitálnímu účetnictví. V rámci výběrového řízení jsem měla možnost absolvovat „den na zkoušku“, kde jsem poznala super lidi v týmu a svou budoucí náplň práce. Dalším kritériem byla má flexibilita při práci. Ano, home office, možnost přizpůsobit si pracovní dobu svému rodinnému životu, bylo pro mě rozhodující. Nyní s jistotou mohu zhodnotit, že tento krok byl správným směrem. Vzhledem k tomu, že jsem v účtárně oproti jiným kolegyním krátce, stále se mám co učit. Avšak pracuji již na spoustě věcí samostatně a věřím, že i já svými názory a zkušenostmi přispívám k vyšší efektivitě a správnému chodu firmy.

Roman Šubrt
Roman Šubrt

Project manager

Do 3E PROJEKT jsem nastoupil před více než 7 lety. Ano, bylo to období rozvoje gastra v naší firmě a mé zkušenosti a dovednosti jsem využíval, kde se dalo. Pracoval jsem ve firemních gastro provozovnách, dělal odborné poradenství obchodním partnerům, sjednával obchody a mnoho dalšího. Zlomem v mé kariéře byl projekt restaurace Sbeerka, kterému jsem šéfoval. Cílem bylo dostat se mezi Porubskou gastro špičku a to se nám podařilo. Rozjezd nové restaurace byl náročný, každý den jsem makal na nových úkolech, učil se a zúročoval všechny roky své praxe. Na Sbeerce jsem odvedl kus práce  a užil jsem si každý den. Po 2 letech v pozici provozního manažera Sbeerky jsem přijal nabídku na pozici Project manažera pro gastro útvar. Za pár měsíců po nástupu jsem rozjel food truck "Sbeerka na cestách", který přiváží gastro vychytávky ze Sbeerky i na akce mimo Ostravu, pracuji na nasazení nového pokladního systému pro naše firemní provozovny a chystám další nové projekty, které nás posunout dál. A to mě prostě baví. Každý den je jiný a příští měsíc nebo rok se třeba objeví nová výzva a já si o ni řeknu.

Martina Dospělová

ředitelka útvaru gastro

Do společnosti 3E PROJEKT jsem nastoupila jako sekretářka. Žádná výzva mi ale není cizí, ráda se učím nové věci a s prací nejsem spokojená, dokud ji neodvádím na sto procent. Dostala jsem tedy příležitost zorientovat se v pro mě naprosto novém oboru a další příležitosti dostávám neustále. Pracovní postup i rozvoj závisí na mém vlastním přístupu, všichni tady pro něj máme ty nejlepší možné podmínky. K tomu všemu si ještě i naši nadřízení najdou čas se za námi zastavit a vyzvědět, jak jsme spokojení a co by mohlo být třeba lepší. Pracuji v kolektivu schopných, dobrých a pracovitých lidí, na svou práci, oddělení, kolegy a celou firmu jsem pyšná. Spolu s 3E PROJEKTEM jsem si pracovně prožila téměř celou dekádu. A minimálně ještě v další jednu doufám.

Žaneta Bulavová

marketingový manager

Do společnosti 3E PROJEKT jsem nastoupila v roce 2019, kdy jsem začínala brigádně při studiu vysoké školy jako servírka ve firemní gastro provozovně Sbeerka. V říjnu téhož roku jsem nastoupila na plný úvazek jako servírka do tehdy nově otevřené provozovny Palouk, kde jsem se opravdu našla. Ačkoliv to tak z počátku nevypadalo, Palouk jsem si doslova zamilovala! Postupně jsem se propracovala na pozici zástupce provozní managerky a po třech letech působení na této pozici mi byla nabídnuta příležitost zajišťovat marketing gastro útvaru.

Zápal pro gastro a ambice mě motivovaly natolik, že i bez předchozích zkušeností s marketingem jsem nabídku přijala a vrhla se do ní doslova po hlavě. Nyní zastávám pozici marketingového managera. Pracuji převážně v oblasti digitálního marketingu, což mě zkrátka baví a naplňuje. Spravuji sociální sítě a weby gastro provozoven, včetně Pivovárku Morava a částečně se věnuji i PR pro všechny restaurační provozy. 

Nadále si udržuji přímý kontakt s gastro provozem Palouk, kam docházím vypomáhat brigádně. Zůstávám tak v centru dění, mohu vysledovat aktuální novinky z gastronomického světa a jsem stále součástí atmosféry restaurace. Těším se, co mi pozice v marketingu přinese a co vše nového se ve firmě naučím.

Společnost 3E Projekt, a.s. od 1. 2. 2017 proběhla realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004532 a názvem Rozvoj zaměstnanců v 3E Projekt, a.s. V rámci projektu byly pořádány kurzy měkkých a manažerských dovedností, technického a jiného odborného vzdělávání, účetní ekonomické a právní kurzy a další. Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. V projektu bylo podpořeno 64 školících se osob. Projekt byl financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost.